Alkylatbenzin 4-takt 1 liter

Varenr.: 9043221

25,00/stk
 • Alkylatbenzin til 4-taktsmotorer i fx plæneklipper, havefræser og både
 • Indeholder færre urenheder end normal benzin og er derfor mere miljøvenlig
 • Kan blandes med almindeligt benzin, så tanken skal ikke tømmes, hvis du vil skifte til alkylatbenzin
 • Indeholder 1 liter
Lagerstatus blev indlæst sidst: 16. jan 2019 10:22

4-takt alkylatbenzin til havemaskiner

Alkylatbenzin er en mere miljøvenlig benzin, fordi den indeholder mindre urenheder end normal benzin. Det giver en renere forbrænding. Den hjælper samtidig med bedre at starte motorer, der har stået ubrugt over vinteren eller sommeren som sneslynger og plæneklippere.

Denne alkylatbenzin er til 4-taktsmotorer, som du finder i fx plæneklipper, havefræser og både. Hvis du vil skifte fra almindeligt benzin til alkylatbenzin behøver du ikke tømme tanken først - den kan godt blandes med almindeligt benzin (men virker bedst, når den bruges uden at være blandet med andet benzin).

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

        

Fare

Yderst brandfarlig væske og damp. (H224)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Hold beholderen tæt lukket. (P233) Undgå udledning til miljøet. (P273) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P310+P331) Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Specifikationer

Passer til 4-taktsmotorer
Type Alkylatbenzin

Sammenlign produkter

Du kigger på

Alkylatbenzin 4-takt 1 liter

Til 4-taktsmotorer fx plæneklipper, havefræser og både. Miljøvenlig.

25,00 /stk

Se mere Mere
 • Mærke -
 • Passer til 4-taktsmotorer
 • Type Alkylatbenzin
 • -
 • 2-taktsmotorer
 • Alkylatbenzin
 • BLACK+DECKER
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Buskrydder
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Fiskars
 • Plænelufter
 • Fjeder
 • Garden
 • 40V havemaskiner
 • Oplader
 • Garden
 • Buskrydder
 • Klinge
 • Garden
 • Buskrydder
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Græstrimmer
 • Klinge
 • Garden
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Multiklipper
 • Klinge
 • Garden
 • Buskrydder
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Plæneklippere
 • Oliesugesæt
 • BLACK+DECKER
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Håndplæneklipper
 • Græsopsamler
 • BLACK+DECKER
 • 36V havemaskiner
 • Oplader
 • NGK
 • Plæneklippere
 • Tændrør
 • -
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Garden
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • Oregon
 • Plæneklippere
 • Tændrør
 • Fiskars
 • Rotorklippere
 • Plænelufter
 • Garden
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • BLACK+DECKER
 • Græstrimmer
 • Trimmersnøre
 • PowerCraft
 • Pælebor
 • Bor
 • -
 • Buskrydder
 • Bæresele
 • Garden
 • Plænelufter
 • Knivtromle
 • Garden
 • Plæneklippere
 • Klinge
 • Garden
 • 40V havemaskiner
 • Batteri
 • Autozone
 • Kædesave
 • Olie
 • Autozone
 • Kædesave
 • Olie
 • -
 • 4-taktsmotorer
 • Alkylatbenzin