Acetone 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049043

25,00/stk
  • Stabile acetone er effektiv til at fjerne pletter af neglelak, celluloselak og lim, ligesom den også bruges til afrensning af pensler og værktøj
  • Acetonen kan også bruges til at fjerne rester af klistermærker
  • Kan ikke anvendes på plastik
  • Der er 1 liter i beholderen

Acetone til pletfjerning og afrensning

Stabile acetone anvendes til både pletfjerning og afrensning, og den er yderst effektiv mod pletter som fx neglelak, celluloselak, lim osv. Prøv altid produktet på et mindre synligt sted først. Acetone kan ligeledes anvendes til afrensning af pensler og værktøj efter malerarbejde med maling og celluloselak. Acetone kan også anvendes til at fjerne rester af klistermærker. Der er 1 liter i beholderen.

OBS! Kan ikke anvendes på plastik.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Acetone
Mærke Stabile